EST ENG

kajak.ee kokkutulek
12.-14. juuli 2013

Sümpoosioni osalemistasu 60.- € Mitteosalev kaaslane 10.- €
Sümpoosiumi jätkunädala kursuste hinnad toodud allpool.
Kajak.ee kokkutulekul osalemiseks täida allolev vorm. 
Email again:
Soovin osaleda jätkunädala järgmistel kursustel:
Osalemise tingimused*
Käesolevaga kinnitan ma seoses MTÜ Kajak.ee teenustega, vahendajatega, omanikega, ametnikega, vabatahtlikega, osalejatega, töövõtjatega ja kõikide teiste isikutega, kes tegutsevad nimetatud ettevõtte volitustega (ja kellele edaspidi selles dokumendis viidatakse ühisnimetusega “kajak.ee”), et vabastan kajak.ee vastutusest, hüvitan talle tekitatud kahju ja loobun igasugustest nõuetest tema suhtes enda, minu laste, minu vanemate, minu pärijate, minu volinike ja isikliku esindaja nimel ning kinnitan järgmist:

1.      Ma tunnistan, et meresüstasõiduga võivad kaasneda tuntud ja ettenägematud ohud, mille tagajärjeks võib olla füüsiline või emotsionaalne trauma, halvatus, surm või kahju mulle endale, varale või kolmandatele isikutele. Ma mõistan, et need ohud ei ole kõrvaldatavad ilma nimetatud tegevuse peamisi omadusi ohtu seadmata. Muuhulgas on ohtudeks: paadi ümberminek; looded ja hoovused; reisimine asustamata piirkondades; kokkupõrge objektide või teiste alustega, pikaajaline külmas vees viibimine, alajahtumine, uppumine; haigestumine asustamata piirkondades; päikesekahjustus, tugev tuul, külm, tormid, kõrged lained, veekeerised, äike; agressiivsed ja/või mürgised maa- ja mereloomad; randme-, õlavarre-, õla- ja/või seljavigastused; libisemine ja kukkumine süstade veeskamisel, süsta sisenemisel ja väljumisel, jalgsimatkadel; kiiresti muutuvad, ebasoodsad ilma- ja veetingimused.

2.      Lisaks sellele teevad kajak.ee giidid ja instruktorid rasket tööd. Nad teevad kõik turvalisuse tagamiseks, kuid nad ei ole eksimatud. Nad ei pruugi olla teadlikud osaleja füüsilisest vormist ja võimetest. Nad võivad valesti hinnata ilmastikutingimusi, loodusjõude või maastikutingimusi. Nad võivad teha ebaadekvaatseid hoiatusi või anda ebaadekvaatseid instruktsioone, samuti on võimalik, et kasutatav varustus ei funktsioneeri (korralikult).

3.      Ma nõustun ja luban sõnaselgelt aktsepteerida kõiki nimetatud tegevusega kaasnevaid ohte ning nendest lähtuda. Minu osalemine nimetatud tegevuses on täiesti vabatahtlik ning ma soovin osaleda vaatamata nendele ohtudele.

4.      Käesolevaga kinnitan, et ma vabatahtlikult vabastan kajak.ee igasugusest vastutusest, loobun alatiseks igasugustest nõuetest tema suhtes, nõustun hüvitama talle tekitatud kahju ja luban mitte esitada kajak.ee suhtes ühtegi nõuet, pretensiooni ega hagi seoses minu osalemisega nimetatud tegevuses või kajak.ee varustuse või vahendite kasutamisega minu poolt, eeltoodu all peetakse silmas ka nõudeid seoses kajak.ee poolse hooletuse või tegematajätmisega.

5.      Juhul kui kajak.ee või tema volitusel tegutsev isik peaks olema sunnitud tasuma advokaadi tasusid ja kandma muid kulusid seoses käesoleva kokkuleppe jõustamisega, olen ma nõus hüvitama kõik niisugused tasud ja kulud.

6.      Ma kinnitan, et oman piisavat kindlustust, et katta kulud vigastuste või kahju eest, mida ma võin osalemise ajal tekitada või kannatada, vastupidisel juhul kohustun ma isiklikult kandma vigastuse või kahjuga seotud kulud. Lisaks sellele kinnitan ma, et ma ei põe haigusi ning mul ei ole füüsilisi puudeid, mis võiksid vähendada minu turvalisust nimetatud tegevuses, vastupidisel juhul olen ma valmis lähtuma kõikidest ohtudest, mida need haigused või puuded otseselt või kaudselt võivad kaasa tuua, ning kandma nende ohtudega seotud kulud.

7.      Juhul kui ma algatan kajak.ee suhtes kohtuasja, teen ma seda ainult Eesti Vabariigis, lisaks sellele nõustun ma, et selles õigustoimingus on kohaldatav nimetatud riigi materiaalõigus hoolimata vastuoludest selle riigi seadusesätete vahel. Ma tunnistan, et juhul kui mõni käesoleva kokkuleppe osa tunnistatakse kehtetuks või jõustumatuks, jäävad kokkuleppe ülejäänud osad täielikult jõusse.
 
Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel ühe kuu jooksul lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Mul on olnud piisavalt võimalusi kogu käesoleva dokumendiga tutvumiseks
Voog. Tee ise koduleht!